Tác động của các cơn bốc hoả lên chức năng vận mạch: một thử nghiệm có đối chứng ngẫu nhiên

Mục đích của nghiên cứu này là để so sánh các đáp ứng của mạch đối với liệu pháp hormone ở những phụ nữ có và không có các cơn bốc hoả.