Mối liên hệ giữa việc chảy máu âm đạo của kỳ 3 tháng đầu tiên và sẩy thai

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ tương quan giữa chảy máu âm đạo trong kỳ 3 tháng đầu và sẩy thai, đồng thời không tính đến việc chảy máu ở thời điểm mất thai.