Dầu thầu dầu đối với việc kích thích chuyển dạ: không có hại, không có lợi

Dầu thầu dầu là một trong những thuốc phổ biến nhất được sử dụng đối với trường hợp kích thích chuyển dạ trong môi trường không dùng thuốc.