Đặc tính lệ thuộc thuốc nhóm opioid của trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai người Úc bản địa: Một so sánh giữa người thủ đô và nông thôn

Để nhận biết đặc tính lệ thuộc thuốc nhomd opioid của người mẹ, bác sĩ sản khoa và trẻ sơ sinh nhười Úc bản địa ở môi trường nông thôn và Thủ đô. Nghiên cứu hồi cứu về một nhóm người gồm 232 trẻ sơ sinh thủ đô và 67 trẻ sơ sinh ở nông thôn được sinh ra từ những bà mẹ có dùng methadone trong khi mang thai để điều trị chứng lệ thuộc thuốc nhóm opioid.