Nong cổ tử cung có cần thiết trong phẫu thuật lấy thai?

Mục đích của nghiên cứu ngẫu nhiên viễn cảnh này là xác định tác động của nong cổ tử cung trong mổ lấy thai đối với tình trạng bệnh tật của người mẹ. Các đối tượng tham gia nghiên cứu có chỉ định mổ lấy thai được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Nhóm A (n=200) gồm những phụ nữ có tác động nong cổ tử cung trong phẫu thuật