Kết quả của theo dõi xử trí đối với trường hợp vỡ ối sớm trước kỳ xảy ra trước 24 tuần tuổi thai

Để đánh giá kết quả hiện thời của kiểm soát thai kỳ đối với các trường hợp vỡ ối sớm (PROM) trước kỳ xảy ra trước 24 tuần tuổi thai

Những yếu tố dự báo trên lâm sàng về sinh non ở những phụ nữ với cảnh báo cơn co trước thời kỳ hoặc vỡ màng ối sớm?

Các yếu tố dự báo độc lập về sinh non được đánh giá dựa trên các số liệu lâm sàng trong khi nằm viện bằng sự phân tích nhiều biến số.